புதன், பிப்ரவரி 12, 2020

திட்டமிடு

திட்டமிடு
நிலையாமை நித்தியமென்று
நித்தமும்தான் சோகங்கொண்டு
சித்தமது கலங்கி நாளும்
சோம்பற்கொண்டு சுருங்கிடாமல்
சிறுகிளையில் இடங்கண்டு
சுயமுயற்சி தான்கொண்டு
தனக்கென்று கூடு கட்டும்
திறமதனைக் கற்றிடுவோம்…
சிட்டதனின் வாழ்க்கையிங்கு சிலநாட்கள் என்றாலும்
கிட்டிய வாழ்நாளைச் சோம்பலின்றி
கட்டமைத்துக் கடமையாற்றும் பண்பு கற்று
திட்டமிட்டுச் சீரமைத்து வாழ்ந்திடுவோம்…

2 கருத்துகள்: