வியாழன், செப்டம்பர் 01, 2011

கணேச பஞ்சரத்னம்


 
இன்று  விநாயக சதுர்த்தி

அதற்காக கணேச பஞ்சரத்னம்ஆதி சங்கரரால் இயற்றப்பட்டது.

முதா கராத்த மோதகம் சதா விமுக்தி சாதகம்
கலாதரா வதம்சகம் விலாசிலோக ரக்ஷகம்
அநாயகைக நாயகம் வினாஸிதேப தைத்யகம்
நதா சுபாஸு நாசகம் நமாமி தம் விநாயகம்.             1.

நதே தராதி பீகரம் நவோதி தார்க பாஸ்வரம்
நமத் ஸுராரி நிர்ஜனம் நதாதி காப துத்தரம்
ஸுரேஷ்வரம் நிதீஸ்வரம் கஜேஸ்வரம் கணேச்வரம்
மஹேஸ்வரம் சமாச்ரயே பராத்பரம் நிரந்தரம்.            2.

ஸமஸ்த லோக ஸம்கரம் நிரஸ்த தைத்ய குஞரம்
தரேதரோதரம் வரம் வரே பவக்த்ர மஷ்கரம்
க்ருபாகரம் க்ஷமாகரம் முதாகரம் யசஸ்கரம்
மனஸ்கரம் நமஸ்க்ருதாம் நமஸ்கரோமி பாஸ்வரம்.      3.

அகிஞ்சனார்தி மார்ஜனம் சிரந்தனோக்தி பாஜனம்
புராரி பூர்வ நந்தனம் சுராரி கர்வ சர்வனம்
ப்ரபஞ்ச நாச பீஷனம் தனஞ்சயாதி பூஷனம்
கபோல தான வாரணம் பஜே புராண வாரணம்.            4.

நிதாந்த காந்த தந்த காந்தி மந்த காந்த காத்மஜம்
அசிந்த்ய ரூப மந்தஹீன மந்தராய க்ரிந்தனம்
ஹ்ருதந்தரே நிரந்தரம் வசந்தமேவ யோகிநாம்
தமேக தந்த மேவதம் விசிந்தயாமி சந்த்தம்.              5.

[பலச்ருதி]
மஹா கணேச பஞ்சரத்ன மாதரேந யோன்வகம்
ப்ரஜல்பாதி ப்ரபாதகே ஹ்ருதி ஸ்மரன் கணேச்வரம்
அரோகதாம் அதோஷதாம் ஸுசகிதீம் ஸுபுத்ரதாம்
ஸமாஹிதாயுர்ஷ்ட பூதி மபுபைதிர் ஸோசிராத்.          

1 கருத்து: